Yüksek Lisans Programı Eğitim Planı

Zorunlu Dersler

MSE 500 Yüksek Lisans Tezi (0-1) Kredisiz

Güz Dönemi

MSE 599 Araştırma Semineri (0-2) Kredisiz

Bahar Dönemi

MSE 598 Araştırma Semineri (0-2) Kredisiz

* Bütün Yüksek Lisans öğrencileri, Araştırma Semineri dersini ilk 4 yarıyıl içerisinde almak zorundadır.

İlave olarak, aşağıdaki derslerden en az 3 tanesi alınmak zorundadır.

MSE 501 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Temelleri Kredi: (3-0) 3, AKTS:8
MSE 502 Malzemelerin Fiziksel Özellikleri Kredi: (3-0) 3, AKTS:8
MSE 503 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Termodinamiği Kredi: (3-0) 3, AKTS:8
MSE 508 Cam Bilimi ve Teknolojisi Kredi: (3-0) 3, AKTS:7
MSE 509 Malzemelerin Atomik Simülasyonu I Kredi: (3-0) 3, AKTS:7
MSE 510 Taramalı Uç ve Elektron Mikroskopisi Kredi: (3-0) 3, AKTS:7
MSE 511 Kinetik Kredi: (3-0) 3, AKTS:7
MSE 512 Katı Hal Fiziği Kredi: (3-0) 3, AKTS:7
MSE 513 Malzeme İçyapısı Kredi: (3-0) 3, AKTS:7
MSE 514 Yumuşak Doğaya Sahip Malzemelere Moleküler Bakış Kredi: (3-0) 3, AKTS:7
MSE 515 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği için Kuantum Mekaniği Kredi: (3-0) 3, AKTS:7
MSE 516 Nanomalzemeler ve Yüzey Mühendisliği Kredi: (3-0) 3, AKTS:7
MSE 517 Materyal Karakterizasyon Teknikleri Kredi: (3-0) 3, AKTS:7
MSE 518 Electroseramik Malzemeler Kredi: (3-0) 3, AKTS:7
MSE 519 Malzemelerin Atomistik Simulasyonu-II Kredi: (3-0) 3, AKTS:7
MSE 520 Nano Yapılarda Taşınım Kredi: (3-0) 3, AKTS:7
CE 501 Mühendislikte İleri Analitik Metotlar Kredi: (3-0) 3
ME 507 Malzeme Biliminde Analitik Teknikler Kredi: (3-0) 3

Seçmeli Dersler

MSE 580 Malzeme Bilimi ve Mühendisliğinde Özel Konular Kredi: (3-0) 3

Toplam Kredi (min.) = 21
Toplam minumum kredi için ders sayısı (min.) = 7

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Yüksek Lisans programına ait eğitim planının pdf formu MSE-YuksekLisans.

——————————————————————————————————————————————————–
Ders içerikleri

MSE 500 Yüksek Lisans Dersleri

Deneysel ve/veya teorik bir araştırma konusunda çalışmayı içerir. Bu çalışmanın sonunda bir yüksek lisans tezi hazırlanır. Hazırlanan tez İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu kurallarına uygun olması gerekir.

MSE 501 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Temelleri

Malzemelerin temelleri, atomik bağlar, kristal yapılar, kristal olmayan yapılar, hatalar, yayınım, mekanik özellikler, mikroyapı, faz diyagramları, ısıl işlem.

MSE 502 Malzemelerin Fiziksel Özellikleri

Malzemelerin mekanik özellikleri, malzemelerin elektriksel özellikleri, malzemelerin termal özellikleri, malzemelerin optik özellikleri, malzemelerin manyetik özellikleri

MSE 503 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Termodinamiği

İnorganik malzemelerin ileri termodinamik işlemleri. Termodinamik yasaların malzemelerin kimyasal davranışına uygulamaları. Çoklu komponentli sistemler, faz ve kimyasal reaksiyon dengesi. Faz dönüşümlerinin termodinamiği. Yüzey thermodinamiğine giriş.

MSE 508 Cam Bilimi ve Teknolojisi

Ders öğrenciye camın oluşum prensipleri, kompozisyonu (alaşımı), kütle ve yüzey yapısı ve özelliklerini anlamasına yardımcı olacak temel prensipleri verecektir. Öğrenci, camın geleneksel ve gelişen yöntemlerle üretim tekniklerini öğrenecektir.

MSE 509 Malzemelerin Atomik Simülasyonu I

Bu derste öğrenciler malzeme modellemesi ve simülasyonunun temel kavramları ile tanıştırılacak; malzemelerin kuantum mekaniksel olarak modellenmesinde en önde gelen yöntemlerden Yoğunluk Fonksiyoneli Teorisi uygulamalarına hızlı bir giriş yapmaları sağlanacaktır. Dersin yaklaşık yarı zamanı bilgisayar ortamındaki uygulamalara ayrılacaktır.

MSE 510 Taramalı Uç ve Elektron Mikroskopisi

Elektron optiği, elektron isin kaynağı, elektron – numune etkileşimleri, taramalı elektron mikroskobu, geçirimli elektron mikroskobu, alan iyon mikroskobu, uç teknikleri, tünelleme mikroskobu, atomik kuvvet mikroskobu ve diğer taramalı uç tekniklerine genel bakış.

MSE 511 Kinetik

Kinetik kavramı. Kinetik verilerin çözümlenmesi. Kimyasal kinetik. Hız teorileri. Katılarda, sıvılarda ve gazlarda taşınım. Homojenleşme, karbürleşme, dekarbürleşme, gaz-metal tepkimeleri, oksitlenme, nitrürlenme, katı ve sıvıda çözünme, katı ve sıvılarda çökelme tepkimeleri ve deformasyon proseslerinin kinetiği.

MSE 512 Katı Hal Fiziği

Temel kuantum mekaniği, kristal yapılar, katılarda bağ, periyodik fonksiyonların Furier analizi, terskafes ve kristal kırınımı, kafes titreşimleri, fonon ısı kapasitesi, serbest ve etkileşmeyen elektronlar, periyodik potansiyelde elektronlar, yarıiletkenler.

MSE 513 Malzeme İçyapısı

Kristalografi ve kristal yapılar ve simetrinin özelliklere etkisi. Amorf malzemelerin yapıları. Malzemelerde mikroyapısal degişikliklerin doğası ve kinetikleri. Homojen ve heterojen çekirdeklenme. Kristallerde yapı hataları ve dislokasyonlar.

MSE 514 Yumuşak Doğaya Sahip Malzemelere Moleküler Bakış

Bu ders Malzeme Bilimi ve Mühendisliği öğrencilerine metal ve seramik haricinde yumuşak doğaya sahip malzemelerin kitlesel ve moleküler özellikleri arasında bir ilişki kurabilme bilgisini sağlamaktır. Ders konuları kimyasal bağlar, tek moleküller, moleküler etkileşmeler, makromoleküller, supramoleküller ve kendiliğinden organize olan moleküler yapılar olarak tasarlanacaktır.

MSE 515 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği için Kuantum Mekaniği

Bu ders Malzeme Bilimi ve Mühendisliği öğrencilerine malzemelerin kitlesel ve atomik özellikleri arasında bir ilişki kurabilme bilgisini sağlamaktır. Quantum Mekaniği temellerinin malzeme bilimindeki uygulamalarını göstermektir.

MSE 516 Nanomalzemeler ve Yüzey Mühendisliği

Nanomalzeme malzemelerin yapısını, işlenişini ve özelliklerini nanometre seviyesinde anlatan disiplinlerarası bir olgudur. Ders bu alandaki yenilikleri ve gelişmeleri sunmaktadır.Epitaksi, ışın litografileri, self-assembly, biyokatalitik sentez, atom optiği ve taramalı uç litografisini de içeren spesifik nanofabrikasyon konular. Hesaplama, manyetik depolama, sensörler ve uyarıcıları da içeren teknolojik uygulama alanları nano-ölçeksel yapısının boyuta bağlı özgün özellikleri (mekanik, termal, kimyasal, optik, elektronik ve manyetik) çerçevesinde incelenecektir.

MSE 517 Materyal Karakterizasyon Teknikleri

Katılarda bağlar ve atomik yapı. Malzemelerde kristal yapılar. Katılardaki yapı hataları. Yayınım. Metallerin mekanik özellikleri. Mekanik özelliklerin test edilmesi. Dislokasyonlar ve mukavemetlendirme mekanizmaları. Kırılma, kopma ve korozyon. Faz diyagramları. Faz dönüşümleri, mikroyapı geliştirilmesi ve mekanik özelliklerin değiştirilmesi.

MSE 518 Electroseramik Malzemeler

Elektronik uygulamaları olan seramik malzemelerin, elektronik, manyetik ve optik özellikleri, bu fiziksel özelliklerin kristal ve kusur yapısıyla ve mikroyapıyla olan ilişkisine odaklanılarak anlatılacaktır. İşlevsel özelliklerin özel bir uygulamaya göre ayarlanması, farklı uygulamalarda kullanılan temsil edici malzemelerle vurgulanacaktır.

MSE 519 Malzemelerin Atomistik Simulasyonu-II

Öğrenciler malzemelerin modellenmesi ve simülasyonunun ile tanıştırılacak; malzemelerin elastik, titreşimsel, ısıl, optik ve manyetik özelliklerinin hesaplanmasında en gelişkin araçlar ele alınacaktır. Dersin yaklaşık yarı zamanı bilgisayar ortamındaki uygulamalara ayrılacaktır.

MSE 520 Nano Yapılarda Taşınım

Öğrenciler nano yapılarda taşınım ile ilgili temel kavramlarla tanıştırılacak; kuantum limitdeki elektronik, spintronik ve ısıl taşınımın temellerini öğreneceklerdir. Balistik taşınımdan difüzyon ve lokalizasyon rejimlerine dek uzanan taşınım rejimleri incelenecektir. Literatürdeki yeni gelişmelere de değinilecektir.

MSE 580 Malzeme Bilimi ve Mühendisliğinde Özel Konular

Malzeme bilimi ve mühendisliğinde özel ve güncel konuların incelendiği ve bir öğretim üyesi tarafından yönetilen grup çalışmaları.

MSE 598 Araştırma Semineri

Öğretim üyesi tarafından değerlendirilen bir seminerin tez araştırması kapsamında, her öğrenci tarafından verilmesi gerekir. Seminerin başlığı öğrenci ve danışmanı tarafından belirlenebilir

CE 501 Mühendislikte İleri Analitik Metodlar

Isı Akışı.Değişkenleri ayırma metodu. Fourier serileri.Lineer olmayan kısmı diferansiyel denklemler. Karakteristik metodu. Fourier ve Laplace dönüşümleri.

ME 507 Malzeme Biliminde Analitik Teknikler

Malzemelerin mekanik, termo-mekanik, fiziksel ve mikroyapı karakterizasyonun çalışılması. Malzeme sistemleri metal, seramik, polimer, kompozit ve bu sistemlerdeki yüzey ve arayüzeyleri kapsar. Mekanik özellik karekterizasyon uygulamaları. Kırılma ve kırık görüntüleme. Yüzey ve arayüzeyler. Polimerik malzemelerin dinamik mekaniksel analizi. Optik ve taramalı elektron mikroskobu. Polimer moleküler yapı tayini. Malzemelerin dayanım deneyleri.