Doktora Programı Eğitim Planı

Zorunlu Dersler                                                                                                  
MSE 501 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Temelleri* Kredi: (3-0) 3, AKTS: 8
MSE 502 Malzemelerin Fiziksel Özellikleri* Kredi: (3-0) 3, AKTS: 8
MSE 503 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Termodinamiği* Kredi: (3-0) 3, AKTS: 8
MSE 600 Doktora Tezi  Kredi: (0-1) Kredisiz, AKTS: 26
MSE 601 Doktora Tez Semineri  Kredi: (0-2) Kredisiz, AKTS: 8
MSE 8XX Uzmanlık Alanı Çalışmaları  Kredi: (8-0) Kredisiz, AKTS: 4

*Yüksek lisans programında yukarıdaki dersleri alan öğrenciler bu derslerden muaftır.

Seçmeli Dersler                                                                            

MSE 508 Cam Bilimi ve Teknolojisi  Kredi: (3-0) 3, AKTS: 7
MSE 509 Malzemelerin Atomik Simülasyonu I Kredi: (3-0) 3, AKTS: 7
MSE 510 Taramalı Uç ve Elektron Mikroskopisi Kredi: (3-0) 3, AKTS: 7
MSE 511 Kinetik Kredi: (3-0) 3, AKTS: 7
MSE 512 Katı Hal Fiziği Kredi: (3-0) 3, AKTS: 7
MSE 513 Malzeme İçyapısı Kredi: (3-0) 3, AKTS: 7
MSE 514 Yumuşak Doğaya Sahip Malzemelere Moleküler Bakış Kredi: (3-0) 3, AKTS: 7
MSE 515 MSE için Kuantum Mekaniği  Kredi: (3-0) 3, AKTS: 7
MSE 516 Nanomalzemeler ve Yüzey Mühendisliği Kredi: (3-0) 3, AKTS: 7
MSE 517 Materyal Karakterizasyon Teknikleri  Kredi: (3-0) 3, AKTS: 7
MSE 518 Electroseramik Malzemeler Kredi: (3-0) 3, AKTS: 7
MSE 519 Malzemelerin Atomistik Simulasyonu-II Kredi: (3-0) 3, AKTS: 7
MSE 520 Nano yapılarda taşınım Kredi: (3-0) 3, AKTS: 7

Disiplinlerarası program öğrencileri, 8XX dersini danışmanının bağlı olduğu anabilim dalından alacaklardır.
Bu derslere ek olarak, diğer bölümlerde açılan yüksek lisans ve doktora dersleri de seçmeli ders olarak alınabilir.

Toplam Kredi (en az) :21 (Yüksek Lisans derecesine sahip öğrenciler için)
Kredili Ders Sayısı (en az) :7(Yüksek Lisans derecesine sahip öğrenciler için)
Toplam Kredi (en az) :42 (Lisans derecesine sahip öğrenciler için)
Kredili Ders Sayısı (en az) :14 (Lisans derecesine sahip öğrenciler için)

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Doktora programına ait eğitim planının pdf formu MSE-PhD-EgitimP-2017-Turkce.
——————————————————————————————————————————————————–
Ders içerikleri

MSE 501 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Temelleri

Malzemelerin temelleri, atomik bağlar, kristal yapılar, kristal olmayan yapılar, hatalar, yayınım, mekanik özellikler, mikroyapı, faz diyagramları, ısıl işlem.

MSE 502 Malzemelerin Fiziksel Özellikleri

Malzemelerin mekanik özellikleri, malzemelerin elektriksel özellikleri, malzemelerin termal özellikleri, malzemelerin optik özellikleri, malzemelerin manyetik özellikleri

MSE 503 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Termodinamiği

İnorganik malzemelerin ileri termodinamik işlemleri. Termodinamik yasaların malzemelerin kimyasal davranışına uygulamaları. Çoklu komponentli sistemler, faz ve kimyasal reaksiyon dengesi. Faz dönüşümlerinin termodinamiği. Yüzey thermodinamiğine giriş.

MSE 508 Cam Bilimi ve Teknolojisi

Ders öğrenciye camın oluşum prensipleri, kompozisyonu (alaşımı), kütle ve yüzey yapısı ve özelliklerini anlamasına yardımcı olacak temel prensipleri verecektir. Öğrenci, camın geleneksel ve gelişen yöntemlerle üretim tekniklerini öğrenecektir.

MSE 509 Malzemelerin Atomik Simülasyonu I

Bu derste öğrenciler malzeme modellemesi ve simülasyonunun temel kavramları ile tanıştırılacak; malzemelerin kuantum mekaniksel olarak modellenmesinde en önde gelen yöntemlerden Yoğunluk Fonksiyoneli Teorisi uygulamalarına hızlı bir giriş yapmaları sağlanacaktır. Dersin yaklaşık yarı zamanı bilgisayar ortamındaki uygulamalara ayrılacaktır.

MSE 510 Taramalı Uç ve Elektron Mikroskopisi

Elektron optiği, elektron isin kaynağı, elektron – numune etkileşimleri, taramalı elektron mikroskobu, geçirimli elektron mikroskobu, alan iyon mikroskobu, uç teknikleri, tünelleme mikroskobu, atomik kuvvet mikroskobu ve diğer taramalı uç tekniklerine genel bakış.

MSE 511 Kinetik

Kinetik kavramı. Kinetik verilerin çözümlenmesi. Kimyasal kinetik. Hız teorileri. Katılarda, sıvılarda ve gazlarda taşınım. Homojenleşme, karbürleşme, dekarbürleşme, gaz-metal tepkimeleri, oksitlenme, nitrürlenme, katı ve sıvıda çözünme, katı ve sıvılarda çökelme tepkimeleri ve deformasyon proseslerinin kinetiği.

MSE 512 Katı Hal Fiziği

Temel kuantum mekaniği, kristal yapılar, katılarda bağ, periyodik fonksiyonların Furier analizi, terskafes ve kristal kırınımı, kafes titreşimleri, fonon ısı kapasitesi, serbest ve etkileşmeyen elektronlar, periyodik potansiyelde elektronlar, yarıiletkenler.

MSE 513 Malzeme İçyapısı

Kristalografi ve kristal yapılar ve simetrinin özelliklere etkisi. Amorf malzemelerin yapıları. Malzemelerde mikroyapısal degişikliklerin doğası ve kinetikleri. Homojen ve heterojen çekirdeklenme. Kristallerde yapı hataları ve dislokasyonlar.

MSE 514 Yumuşak Doğaya Sahip Malzemelere Moleküler Bakış

Bu ders Malzeme Bilimi ve Mühendisliği öğrencilerine metal ve seramik haricinde yumuşak doğaya sahip malzemelerin kitlesel ve moleküler özellikleri arasında bir ilişki kurabilme bilgisini sağlamaktır. Ders konuları kimyasal bağlar, tek moleküller, moleküler etkileşmeler, makromoleküller, supramoleküller ve kendiliğinden organize olan moleküler yapılar olarak tasarlanacaktır.

MSE 515 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği için Kuantum Mekaniği

Bu ders Malzeme Bilimi ve Mühendisliği öğrencilerine malzemelerin kitlesel ve atomik özellikleri arasında bir ilişki kurabilme bilgisini sağlamaktır. Quantum Mekaniği temellerinin malzeme bilimindeki uygulamalarını göstermektir.

MSE 516 Nanomalzemeler ve Yüzey Mühendisliği

Nanomalzeme malzemelerin yapısını, işlenişini ve özelliklerini nanometre seviyesinde anlatan disiplinlerarası bir olgudur. Ders bu alandaki yenilikleri ve gelişmeleri sunmaktadır.Epitaksi, ışın litografileri, self-assembly, biyokatalitik sentez, atom optiği ve taramalı uç litografisini de içeren spesifik nanofabrikasyon konular. Hesaplama, manyetik depolama, sensörler ve uyarıcıları da içeren teknolojik uygulama alanları nano-ölçeksel yapısının boyuta bağlı özgün özellikleri (mekanik, termal, kimyasal, optik, elektronik ve manyetik) çerçevesinde incelenecektir.

MSE 517 Materyal Karakterizasyon Teknikleri

Katılarda bağlar ve atomik yapı. Malzemelerde kristal yapılar. Katılardaki yapı hataları. Yayınım. Metallerin mekanik özellikleri. Mekanik özelliklerin test edilmesi. Dislokasyonlar ve mukavemetlendirme mekanizmaları. Kırılma, kopma ve korozyon. Faz diyagramları. Faz dönüşümleri, mikroyapı geliştirilmesi ve mekanik özelliklerin değiştirilmesi.

MSE 518 Electroseramik Malzemeler

Elektronik uygulamaları olan seramik malzemelerin, elektronik, manyetik ve optik özellikleri, bu fiziksel özelliklerin kristal ve kusur yapısıyla ve mikroyapıyla olan ilişkisine odaklanılarak anlatılacaktır. İşlevsel özelliklerin özel bir uygulamaya göre ayarlanması, farklı uygulamalarda kullanılan temsil edici malzemelerle vurgulanacaktır.

MSE 519 Malzemelerin Atomistik Simulasyonu-II

Öğrenciler malzemelerin modellenmesi ve simülasyonunun ile tanıştırılacak; malzemelerin elastik, titreşimsel, ısıl, optik ve manyetik özelliklerinin hesaplanmasında en gelişkin araçlar ele alınacaktır. Dersin yaklaşık yarı zamanı bilgisayar ortamındaki uygulamalara ayrılacaktır.

MSE 520 Nano Yapılarda Taşınım

Öğrenciler nano yapılarda taşınım ile ilgili temel kavramlarla tanıştırılacak; kuantum limitdeki elektronik, spintronik ve ısıl taşınımın temellerini öğreneceklerdir. Balistik taşınımdan difüzyon ve lokalizasyon rejimlerine dek uzanan taşınım rejimleri incelenecektir. Literatürdeki yeni gelişmelere de değinilecektir.

MSE 601 Doktora Tez Semineri

Dersin ilk iki haftası öğrencilere bilimde etik ve etik dışı davranışlar anlatılacak ve bilimsel çalışmalarını sözlü/yazılı sunarken dikkat edilmesi gerekenler anlatılacaktır. Ayrıca, bilimsel intihal konusunda farkındalık yaratılması hedeflenmektedir. Öğretim üyesi tarafından değerlendirilen bir seminerin tez araştırması kapsamında, her öğrenci tarafından verilmesi gerekir. Seminerin başlığı öğrenci ve danışmanı tarafından belirlenebilir.

MSE 8XX Uzmanlık Alanı Çalışmaları

Aynı öğretim üyesinin danışmanlığındaki lisansüstü öğrenciler ileri konuları danışmanlarının gözetiminde çalışırlar.